สถานที่ตั้ง

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
อาคารสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท 
อาคาร 8  ชั้น 3