แนะนำหนังสือ
 •  คณะบัญชี (School of Accounting)
 •  คณะบริหารธุรกิจ (School of Business Administration)
 •  คณะนิเทศศาสตร์ (School of Communication Arts)
 •  คณะนิติศาสตร์ (School of Law)
 •  คณะมนุษยศาสตร์ (School of Humanities)
 •  คณะเศรษฐศาสตร์ (School of Economics)
 •  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (School of Science and Technology)
 •  คณะศิลปกรรมศาสตร์ (School of Fine and Applied Arts)
 •  คณะวิศวกรรมศาสตร์ (School of Engineering)
 • สถาบันภาษา (Language Institute)
 • วิทยาลัยนานาชาติ (International College)
 • บัณฑิตวิทยาลัย (The Graduate School)
 • หนังสือทั่วไป
หนังสือ/ตำรา เล่มล่าสุด
http://bupress.bu.ac.th/ebook/lang/ba302_david.m.pdf
English for Entrepreneurs II
Writer : A. David Meredith
Fourth edition, Published in February 2015
70 copies
Price - Baht
http://bupress.bu.ac.th/ebook/lang/ba302_david.m.pdfEnglish for Entrepreneurs II 
Writer : A. David Meredith 
Fourth edition, Published in February 2015 
70 copies
Price - Baht
http://bupress.bu.ac.th/ebook/lang/ba302_david.m.pdfEnglish for Entrepreneurs II 
Writer : A. David Meredith 
Fourth edition, Published in February 2015 
70 copies
Price - Baht