จัดพิมพ์โดย : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
จัดจำหน่ายโดย : ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด 

ผู้ที่สนใจสั่งซื้อหนังสือ (20 เล่มขึ้นไป)
กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสั่งซื้อ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

หลักการตลาด

ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร วงศ์ณิชชากุล
ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว อาจารย์โชติรส กมลสวัสดิ์
พิมพ์ครั้งที่ 12 เดือนพฤศจิกายน 2557
จำนวน 240 เล่ม  
ราคา 195 บาท

( Updated : 14 November 2014)
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิดา ตันศิริ
พิมพ์ครั้งที่ 4 ปรับปรุงแก้ไข เดือนกรกฎาคม 2557
จำนวน 60 เล่ม  
ราคา - บาท

( Updated : 10 July 2014)
การเขียนโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิดา ตันศิริ
พิมพ์ครั้งที่ 2 ปรับปรุงแก้ไข เดือนกรกฎาคม 2557
จำนวน 60 เล่ม  
ราคา - บาท

( Updated 10 July 2014)
ฐานข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูล
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวีวรรณ แก้ววิทย์
พิมพ์ครั้งที่ 8 เดือนมิถุนายน 2557
จำนวน 50 เล่ม  
ราคา 220 บาท

( Updated : 3 July 2014)
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ผู้แต่ง : คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ
พิมพ์ครั้งแรก เดือนพฤษภาคม 2557
จำนวน 80 เล่ม  
ราคา - บาท

( Updated : 25 June 2014)
ทักษะสำหรับนักธุรกิจ
ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลพรรณ เชื้อบางแก้ว
พิมพ์ครั้งที่ 4 เดือนเมษายน 2557
จำนวน 260 เล่ม  
ราคา - บาท

( Updated 25 April 2014)
การพัฒนาบุคลิกภาพ
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลพรรณ เชื้อบางแก้ว
พิมพ์ครั้งที่ 3 เดือนเมษายน 2557
จำนวน 360 เล่ม  
ราคา 155 บาท

( Updated : 25 April 2014)
การบริหารการผลิต
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤติกา ลิ้มลาวัลย์
พิมพ์ครั้งที่ 11 เดือนมกราคม 2557
จำนวน 150 เล่ม  
ราคา 115 บาท

( Updated : 21 January 2014)
การสื่อสารข้อมูลและการบริหารเครือข่าย
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวรรณ วงศ์แก้วโพธิ์ทอง
พิมพ์ครั้งที่ 5 เดือนกรกฎาคม 2556
จำนวน 70 เล่ม  
ราคา 330 บาท

( Updated : 23 August 2013 )
ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ
ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจวบ เพิ่มสุวรรณ
พิมพ์ครั้งที่ 9 เดือนมิถุนายน 2556
จำนวน 1,410 เล่ม  
ราคา 150 บาท

( Updated 1 July 2013)
การวางแผนและควบคุมงานบริหาร
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจวบ เพิ่มสุวรรณ
พิมพ์ครั้งที่ 5 เดือนมิถุนายน 2556
จำนวน 340 เล่ม  
ราคา 195 บาท

( Updated : 8 July 2013)
การตลาดสินค้าแฟชั่น
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤดี หลิมไพโรจน์
พิมพ์ครั้งที่ 4 เดือนพฤษภาคม 2556
จำนวน 290 เล่ม  
ราคา 135 บาท

( Updated :13 June 2013 )
การวิจัยธุรกิจ
ผู้แต่ง : ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว
พิมพ์ครั้งที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2556
จำนวน 200 เล่ม  
ราคา 180 บาท

( Updated : 5 March 2013 )
การเงินธุรกิจ
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมณ์ ริ้วอินทร์
พิมพ์ครั้งที่ 9 เดือนมกราคม 2556
จำนวน 300 เล่ม  
ราคา 195 บาท

( Updated : 18 January 2013)
การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษรา ประกอบธรรม
พิมพ์ครั้งที่ 8 เดือนธันวาคม 2555
จำนวน 130 เล่ม  
ราคา 240 บาท

( Updated : 10 January 2013)
จริยธรรมธุรกิจ
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ ฉัตรเลิศยศ
พิมพ์ครั้งที่ 3 เดือนกันยายน 2555
จำนวน 250 เล่ม  
ราคา 155 บาท

( Updated : 8 October 2012)