การถ่ายเอกสาร 

สำหรับการทำสำเนาสิ่งพิมพ์ จำนวนไม่เกิน 60 ชุด
ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการทำสำเนาสิ่งพิมพ์ ซึ่งมีจำนวนรวมทั้งหมดไม่เกิน 60 ชุด ผู้ขอใช้บริการจะต้องกรอกแบบฟอร์ม สนพ.031 และถ้ามีจำนวนรวมทั้งหมดเกินกว่า 100 แผ่นขึ้นไป ผู้ขอใช้บริการจะต้องให้คณบดี หรือหัวหน้าหน่วยงานนั้นลงนามในแบบฟอร์ม ก่อนทำสำเนาเอกสาร

การพิมพ์สิ่งพิมพ์เกิน 60 ชุด

สำหรับการทำสำเนาสิ่งพิมพ์จำนวนตั้งแต่ 61 ชุดขึ้นไปแต่ไม่เกิน 2,000 ชุด มีหมึกที่ให้บริการ คือ สีดำ สีแดง สีม่วง สีน้ำเงิน สีน้ำตาล และสีเขียว ให้ใช้แบบฟอร์ม สนพ.031