วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นหน่วยงานให้บริการผลิตสิ่งพิมพ์ประกอบการเรียนการสอนแก่อาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ 
2. เพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดพิมพ์ข้อสอบของมหาวิทยาลัย 
3. เพื่อเป็นหน่วยงานให้บริการและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการผลิตสิ่งพิมพ์แก่หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

ปณิธาน

เป็นศูนย์กลางการให้บริการผลิตสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ 

วิสัยทัศน์

เป็นสำนักพิมพ์ในระดับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีความเป็นเลิศด้านการบริการและผลิตสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพ